Information

Dobrodošli na prezentaciju Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje. Molimo vas da sve prijedloge, sugestije i uočene nedostatke u funkcionisanju prezentacije pošaljete na adresu:
webmaster

Hvala na razumijevanju!

Bilansi Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 06 November 2009 00:00
There are no translations available.

 

 

BILANS USPJEHA ZA POSLOVNU 2008. GODINU (u Konvertibilnim markama)

Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske Matično preduzeće a.d. Trebinje

 2008.
2007.
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje elektične energije 419,904,938 291,726,879
Ostali poslovni prihodi
645,482  1,378,566
 420,550,420
293,105,445
POSLOVNI RASHODI
Nabavna vrijednost prodate električne energije
(351,040,357)
(234,463,887)
Troškovi materijala za izradu (8,437)
(22,035)
Troškovi ostalog materijala, goriva i energije
(538,554)
(347,840)
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi  (5,682,489)
(4,556,236)
Troškovi amortizacije
(471,971)
(422,909)
Ostali poslovni rashodi (55,323,433)
(47,778,783)
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata
(510,078)
(261,739)
 (413,575,319)
(287,853,429)
 
POSLOVNI DOBITAK
6,975,101
5,252,016
 
FINANSIJSKI PRIHOD/RASHODI
Prihodi od kamata  1,374,432
301,713
Prihodi od dividendi
-
2,862,004
Ostali finansijski prihodi
156,064
23,677
Rashodi kamata
(32,171)
(53,889)
Ostali finansijski rashodi
(2,926)
(3,152)
Kursne razlike, neto 7,356
9,082
 1,502,755
3,139,435
 
DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
8,477,856
8,391,451
Porez na dobitak (2,022,781)
(711,055)
DOBITAK6,455,075
7,680,396

 

BILANS STANJA NA DAN 31.DECEMBRA 2008. GODINE (u Konvertibilnim markama)

Mješoviti Holding Elektroprivreda Republike Srpske Matično preduzeće a.d. Trebinje

 31 Decembar 2008.
31 Decembar 2007.
AKTIVA
STALNA IMOVINA
Nematerijalna ulaganja
568,479
208,139
Ostala sredstva
12,130,852
8,710,423
Dati avansi za osnovna sredstva i nematerijalna ulaganja
69,989
-
Dugoročni finansijski plasmani
 1,154,179,906 1,149,131,047
Odložena poreska sredstva
-
106
  1,166,949,226 1,158,049,715
OBRTNA IMOVINA
Zalihe
8,124
6,752
Dati avansi
7,209
9,549
Kupci
109,487,344
70,935,305
Druga potraživanja i ABP 14,618,326
16,019,125
Kratkoročni finansijski plasmani19,740,706
20,399,189
Tekuća dospijeća dugoročnih finansijskih plasmana
1,221,180
2,006
Gotovina
20,160,313
38,041,506
 165,243,202
145,413,432
 
Ukupna aktiva
1,332,192,428
1,303,463,147
 
PASIVA
KAPITAL
Akcijski kapital
1,160,720,161
1,154,153,423
Ostali kapital
630,964
630,964
Zakonske rezerve
1,293,104
909,084
Revalorizacione rezerve18,841
108,359
Neraspoređeni dobitak
14,128,971
15,515,536
 1,176,792,041
1,171,317,366
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE
Dugoročna rezervisanja
12,061,223
1,301,585
Dugoročni krediti
738,798
841,642
  12,800,021 2,143,227
KRATKOROČNE OBAVEZE
Tekuće dospijeće dugoročnih kredita
 59,719 90,675
Primljeni avansi
-
 808,930
Dobavljači
 139,034,474 127,312,561
Ostale kratkoročne obaveze i PVR
 3,506,173 1,790,388
  142,600,366 130,002,554
   
Ukupna pasiva
 1,332,192,428 1,303,463,147
 
Last Updated on Friday, 06 November 2009 11:52