• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Издвојено

Добродошли на презентацију Мjeшовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње. Молимо вас да све приједлоге, сугестије и уочене недостатке у функционисању презентације пошаљете на адресу:
webmaster

Хвала на разумијевању!
Почетна Извјештаји 2008. година Мишљење ревизора
Мишљење ревизора Штампа Eл. пошта
Написао Administrator   
петак, 06 новембар 2009 00:00

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА (Deloitte д.о.о. Бања Лука)

Акционарима и Надзорном одбору Мјешовитог Холдинга Електропривреда Републике Српске а.д., Требиње

Обавили смо ревизију приложених финансијских извјештаја (страна 3 до 35) Мјешовитог Холдинга Електропривреда Републике Српске а.д., Требиње (у даљем тексту “Предузеће”), који обухватају биланс стања на дан 31. децембра 2008. године, и одговарајући биланс успјеха, извјештај о промјенама у капиталу и биланс токова готовине за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених политика и напомене уз финансијске извјештаје.

Одговорност руководства за финансијске извјештаје

Руководство Предузећа је одговорно за састављање и објективно приказивање финансијских извјештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике Српске. Ова одговорност укључује: осмишљавање, примјену и одржавање интерних контрола релевантних за састављање и објективно приказивање финансијских извјештаја који не садрже погрешне информације од материјалног значаја, као и по основу криминалних радњи или грешака; одабир и примјена одговарајућих рачуноводствених политика, као и коришћење најбољих могућих рачуноводствених процјена.

Одговорност ревизора

Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним финансијским извјештајима на основу обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима ревизије, Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске и Правилником о ревизији финансијских извјештаја у Републици Српској. Ови стандарди налажу усаглашеност са етичким принципима и да ревизију планирамо и обавимо на начин који омогућава да се, у разумној мјери, увјеримо да финансијски извјештаји не садрже погрешне информације од материјалног значаја.

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и информацијама објелодањеним у финансијским извјештајима. Одабрани поступци су засновани на просуђивању ревизора, укључујући процјену ризика материјално значајних грешака садржаних у финансијским извјештајима, насталих усљед криминалне радње или грешке. Приликом процјене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за састављање и објективну презентацију финансијских извјештаја, у циљу осмишљавања најбољих могућих ревизорских процедура, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерних контрола правног лица. Ревизија, такође, укључује оцјену примјењених рачуноводствених политика и вредновање значајних процјена које је извршило руководство, као и оцјену опште презентације финансијских извјештаја.

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбјеђују солидну основу за изражавање нашег мишљења.

Мишљење

По нашем мишљењу, финансијски извјештаји објективно и истинито, по свим материјално значајним питањима, приказују финансијски положај Мјешовитог Холдинга Електропривреда Републике Српске а.д., Требиње на дан 31. децембра 2008. године, као и резултате његовог пословања, промјене у капиталу и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике Српске.

Скретање пажње

Не изражавајући резерве у односу на дато мишљење, скрећемо пажњу на сљедећа питања:

  1. Као што је објелодањено у напомени 25 уз финансијске извјештаје, Предузеће се повремено јавља као тужена страна у споровима које добављачи воде ради наплате дуговања. Судски спорови у којима је Предузеће тужена страна на дан 31. децембра 2008. године износе 124,151,018 Конвертибилних марака, без ефеката евентуалних затезних камата, и највећим дијелом се односи на алтернативни захтјев тужбе Инвестиционих фондова – мањинских акционара РиТЕ Гацка за улагање ČEZ а.s., Праг, Чешка у износу од 113,629,733 Конвертибилне марке (основни захтјев тужбе се односи на поништење одлуке скупштине акционара РиТЕ Гацко о прихватању Споразума о проведби и прихватању Нацрта Процјене вриједности активе и права РиТЕ Гацко са стањем на дан 31. децембра 2006. године). Процјеном је утврђено да, на дан биланса стања, евентуални губици за Предузеће по наведеном основу укупно износе 7,565,725 Конвертибилних марака. За наведени износ, у финансијским извјештајима за 2008. годину, Предузеће је извршило резервисање за потенцијалне губитке по основу судских спорова (напомена 20), док за остале тужбе Руководство Предузећа сматра да не би могле имати негативан исход за Предузеће и да Предузеће неће бити изложено материјално значајним потенцијалним губицима по наведеним основама.
  2. Као што је објелодањено у напомени 25 уз финансијске извјештаје, на дан 31. децембра 2008. године, укупан износ потенцијалних обавеза по основу потписаних гаранција, јемстава, судужништава и свих осталих облика гарантовања за своја повезана правна лица износи 10,569,442 Конвертибилне марке. Руководство Предузећа је на дан 31. децембра 2008. године извршило резервисање за износ потенцијалних обавеза по основу потписаних гаранција, јемстава, судужништава и свих осталих облика гарантовања за своја повезана правна лица која доспијевају у току 2009. године у износу од 4,198,524 Конвертибилне марке.

Бања Лука, 24. април 2009. године

Жарко Мионић
Овлашћени ревизор

Последње ажурирано петак, 06 новембар 2009 11:52