Information

Dobrodošli na prezentaciju Mješovitog Holdinga "ERS" MP a.d. Trebinje. Molimo vas da sve prijedloge, sugestije i uočene nedostatke u funkcionisanju prezentacije pošaljete na adresu:
webmaster

Hvala na razumijevanju!

Home Reports Annual Report (2008) Auditor's opinion
Mišljenje revizora Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 06 November 2009 00:00
There are no translations available.

 

 

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA (Deloitte d.o.o. Banja Luka)

Akcionarima i Nadzornom odboru Mješovitog Holdinga Elektroprivreda Republike Srpske a.d. Trebinje

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja (strana 3 do 35) Mješovitog Holdinga Elektroprivreda Republike Srpske a.d., Trebinje (u daljem tekstu “Preduzeće”), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2008. godine, i odgovarajući bilans uspjeha, izvještaj o promjenama u kapitalu i bilans tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz finansijske izvještaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Rukovodstvo Preduzeća je odgovorno za sastavljanje i objektivno prikazivanje finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske. Ova odgovornost uključuje: osmišljavanje, primjenu i održavanje internih kontrola relevantnih za sastavljanje i objektivno prikazivanje finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, kao i po osnovu kriminalnih radnji ili grešaka; odabir i primjena odgovarajućih računovodstvenih politika, kao i korišćenje najboljih mogućih računovodstvenih procjena.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima na osnovu obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i Pravilnikom o reviziji finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj. Ovi standardi nalažu usaglašenost sa etičkim principima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i informacijama objelodanjenim u finansijskim izvještajima. Odabrani postupci su zasnovani na prosuđivanju revizora, uključujući procjenu rizika materijalno značajnih grešaka sadržanih u finansijskim izvještajima, nastalih usljed kriminalne radnje ili greške. Prilikom procjene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja, u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizorskih procedura, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. Revizija, takođe, uključuje ocjenu primjenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje značajnih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih izvještaja.

Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju solidnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izvještaji objektivno i istinito, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj Mješovitog Holdinga Elektroprivreda Republike Srpske a.d., Trebinje na dan 31. decembra 2008. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja, promjene u kapitalu i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske.

Skretanje pažnje

Ne izražavajući rezerve u odnosu na dato mišljenje, skrećemo pažnju na sljedeća pitanja:

  1. Kao što je objelodanjeno u napomeni 25 uz finansijske izvještaje, Preduzeće se povremeno javlja kao tužena strana u sporovima koje dobavljači vode radi naplate dugovanja. Sudski sporovi u kojima je Preduzeće tužena strana na dan 31. decembra 2008. godine iznose 124,151,018 Konvertibilnih maraka, bez efekata eventualnih zateznih kamata, i najvećim dijelom se odnosi na alternativni zahtjev tužbe Investicionih fondova – manjinskih akcionara RiTE Gacka za ulaganje ČEZ a.s., Prag, Češka u iznosu od 113,629,733 Konvertibilne marke (osnovni zahtjev tužbe se odnosi na poništenje odluke skupštine akcionara RiTE Gacko o prihvatanju Sporazuma o provedbi i prihvatanju Nacrta Procjene vrijednosti aktive i prava RiTE Gacko sa stanjem na dan 31. decembra 2006. godine). Procjenom je utvrđeno da, na dan bilansa stanja, eventualni gubici za Preduzeće po navedenom osnovu ukupno iznose 7,565,725 Konvertibilnih maraka. Za navedeni iznos, u finansijskim izvještajima za 2008. godinu, Preduzeće je izvršilo rezervisanje za potencijalne gubitke po osnovu sudskih sporova (napomena 20), dok za ostale tužbe Rukovodstvo Preduzeća smatra da ne bi mogle imati negativan ishod za Preduzeće i da Preduzeće neće biti izloženo materijalno značajnim potencijalnim gubicima po navedenim osnovama.
  2. Kao što je objelodanjeno u napomeni 25 uz finansijske izvještaje, na dan 31. decembra 2008. godine, ukupan iznos potencijalnih obaveza po osnovu potpisanih garancija, jemstava, sudužništava i svih ostalih oblika garantovanja za svoja povezana pravna lica iznosi 10,569,442 Konvertibilne marke. Rukovodstvo Preduzeća je na dan 31. decembra 2008. godine izvršilo rezervisanje za iznos potencijalnih obaveza po osnovu potpisanih garancija, jemstava, sudužništava i svih ostalih oblika garantovanja za svoja povezana pravna lica koja dospijevaju u toku 2009. godine u iznosu od 4,198,524 Konvertibilne marke.

 

Banja Luka, 24. april 2009. godine

Žarko Mionić
Ovlašćeni revizor
Last Updated on Friday, 06 November 2009 11:52