• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Издвојено

Добродошли на презентацију Мjeшовитог Холдинга "ЕРС" МП а.д. Требиње. Молимо вас да све приједлоге, сугестије и уочене недостатке у функционисању презентације пошаљете на адресу:
webmaster

Хвала на разумијевању!
Почетна Извјештаји 2010. година Мишљење ревизора
Мишљење ревизора Штампа Eл. пошта
Написао Administrator   
четвртак, 11 август 2011 00:00

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА  (Deloitte д.о.о. Бања Лука)

Акционарима и Надзорном одбору Мјешовитог Холдинга Електропривреда Републике Српске, Матично предузеће а.д., Требиње

Обавили смо ревизију приложених финансијских извјештаја (страна 3 до 32) Мјешовитог Холдинга Електропривреда Републике Српске, Матично предузеће а.д., Требиње (у даљем тексту "Предузеће"), који обухватају извјештај о финансијском положају на дан 31. децембра 2010. године, и одговарајући извјештај о укупном резултату, извјештај о промјенама на капиталу и извјештај о новчаним токовима за годину која се завршава на тај дан, као и преглед значајних рачуноводствених политика и напомене уз финансијске извјештаје.

Одговорност руководства за финансијске извјештаје

Руководство је одговорно за састављање и објективну презентацију ових финансијских извјештаја у складу са рачуноводственим прописима Републике Српске, као и за оне интерне контроле које руководство одреди као неопходне у припреми финансијских извјештаја који не садрже погрешне информације од материјалног значаја, настале усљед криминалне радње или грешке.

Одговорност ревизора

Наша одговорност је да изразимо мишљење о приложеним финансијским извјештајима на основу обављене ревизије. Ревизију смо обавили у складу са Међународним стандардима ревизије и Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске. Ови стандарди налажу усаглашеност са етичким принципима и да ревизију планирамо и обавимо на начин који омогућава да се, у разумној мјери, увјеримо да финансијски извјештаји не садрже погрешне информације од материјалног значаја.

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа о износима и информацијама објелодањеним у финансијским извјештајима. Одабрани поступци су засновани на просуђивању ревизора, укључујући процјену ризика материјално значајних грешака садржаних у финансијским извјештајима, насталих усљед криминалне радње или грешке. Приликом процјене ових ризика, ревизор разматра интерне контроле које су релевантне за састављање и објективну презентацију финансијских извјештаја, у циљу осмишљавања најбољих могућих ревизорских процедура, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерних контрола правног лица. Ревизија, такође, укључује оцјену примијењених рачуноводствених политика и вредновање значајних процјена које је извршило руководство, као и оцјену опште презентације финансијских извјештаја.

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и одговарајући и да обезбјеђују солидну основу за изражавање нашег мишљења.

Мишљење

По нашем мишљењу, финансијски извјештаји Мјешовитог Холдинга Електропривреда Републике Српске, Матично предузеће а.д., Требиње за годину која се завршава 31. децембра 2010. године су припремљени, по свим материјално значајним питањима, у складу са рачуноводственим прописима важећим у Републици Српској.

Скретање пажње

Нe изражавајући рeзeрвe у oднoсу на датo мишљeњe, скрећемо пажњу на чињеницу објелодањену у напомени 29 уз финансијске извјештаје, у којој је наведено да се Предузеће повремено јавља као тужена страна и да процјењени ефекат таквих спорова на дан 31. децембра 2010. године износи 184,680,783 Конвертибилне марке, без ефеката евентуалних затезних камата и трошкова судских поступака. Од наведеног износа, најзначајнији судски спор се води на основу алтернативног захтјева тужбе Инвестиционих фондова – мањинских акционара РиТЕ Гацкo за улагање ČEZ a.s., Праг, Чешка у износу од 113,629,733 Конвертибилне марке (основни захтјев тужбе се односи на поништење одлуке скупштине акционара РиТЕ Гацко о прихватању Споразума о проведби и прихватању Нацрта Процјене вриједности активе и права РиТЕ Гацко са стањем на дан 31. децембра 2006. године) и на тужбу ПИФ-ова везано за накнаду штета због неоснивања ДП Инжењеринг Угљевик II у износу од 52,538,837 Конвертибилних марака. Пресудом Основног суда у Требињу поништена је одлуке скупштине акционара РиТЕ Гацко о прихватању Споразума о проведби и прихватању Нацрта Процјене вриједности активе и права РиТЕ Гацко са стањем на дан 31. децембра 2006. године. Истом пресудом алтернативни захтјев тужбе Инвестиционих фондова – мањинских акционара РиТЕ Гацкo за улагање ČEZ a.s., Праг, Чешка је одбачен као неоснован. На наведену пресуду Предузеће, заједно са ЗП РиТЕ Гацко, с једне стране и Инвестициони фондови – мањински акционари РиТЕ Гацкo, као тужиоци с друге стране, су уложили жалбе Окружном суду у Требињу. Због реорганизације правосуђа у Републици Српској жалба се налази на рјешавању у Вишем привредном суду, Бања Лука. Као посљедица тужбе Инвестиционих фондова – мањинских акционара РиТЕ Гацкo, у току 2009. године дошло је до застоја у реализацији Споразума о проведби, због чега је ČEZ a.s., Праг, Чешка у јануару 2009. године поднио „put“ опцију, а у мају 2009. године и захтјев за покретање арбитражног поступка против РиТЕ Гацкo а.д., Гацко, Предузећа и Владе Републике Српске са одшетним захтјевом од 115,391,246 Конвертибилних марака (еквивалент EUR 58,998,607). До дана издавања приложених финансијских извјештаја, судски спор са Инвестиционим фондовима – мањински акционари РиТЕ Гацкo, као и арбитража са ČEZ a.s., Праг, Чешка и са ПИФ-овима ДП Инжењеринг Угљевик II, нису завршени. Процјеном руководства Предузећа је утврђено да, на дан састављања извјештаја о финансијском положају, евентуални губици за Предузеће по наведеним основама укупно износе 20,500,000 Конвертибилних марака. За наведени износ, у приложеним финансијским извјештајима за 2010. годину, Предузеће је извршило резервисање за потенцијалне губитке по основу судских спорова (напомена 23), док за остале тужбе руководство Предузећа сматра да је исход тих спорова неизвјестан за Предузеће, али да Предузеће неће бити изложено материјално значајним потенцијалним губицима по наведеним основама.

Бања Лука, 21. март 2011. године

Жарко Мионић
Овлашћени ревизор
Последње ажурирано четвртак, 11 август 2011 11:22