Elektroprivreda Republike Srpske
RiTE Ugljevik

OSNOVNE INFORMACIJE

Prvi radovi na iskopavanju uglja na području ugljevičkog ugljenog basena započeti su krajem XIX vijeka – 1899.g., kada je otvoren „Ugljevik“ kao prvi pogon Rudnika „Kreka“ i od tada se rudarski radovi neprekidno odvijaju.

Kod izgradnje Rudnika i Termoelektrane „Ugljevik I“, ustanovljena je idejna koncepcija da se na istoj lokaciji grade četiri termoenergetska bloka po 300 MW. Na osnovu 60% istraženosti rudnog ležišta ugljevičkog basena priznate su raspoložive rezerve uglja od 462 mil. tona, što daje sirovinsku osnovu za četiri termoenergetska bloka po 300 MW.

Glavni radovi na izgradnji Rudnika i TE „Ugljevik I“ započeti su 1977.g., a okončani 1985.g., kada je Termoelektrana ušla u redovan pogon.

Na osnovu dokazanih rezervi uglja i potreba Termoelektrane „Ugljevik I“, izgrađen je površinski kop „Bogutovo Selo“ godišnjeg kapaciteta 1,75 miliona tona uglja i 10,97 miliona m3 otkrivke. U Rudniku se obavlja proizvodnja uglja isključivo za potrebe Termoelektrane.

Tehnički pokazatelji R i TE Ugljevik:

Br. agr. Nom. snaga Snaga na pragu
Min. na pragu
Pros. god. proizv. Gorivo Spec. potroš. toplote Spec. potroš. goriva Kalor. moć goriva Nap. mreže
  (MW) (MW) (MW) (GWh) (kJ/kWh)
(kg/kWh) (kJ/kg) (kV)
1 300 279 155 1560 Mrki ugalj 11 032 1,1 10 470 400

OSTVARENI REZULTATI

Dosadašnja eksploatacija Rudnika i Termoelektrane „Ugljevik“ dala je vrlo dobre rezultate.

Prosječna ostvarena godišnja proizvodnja u termoelektrani iznosi oko 1.560 GWh električne energije.

U cilju otvaranja novog površinskog kopa „Ugljevik-Istok“, na Rudniku su pored niza montažnih urađeni i radovi na regulaciji ugljevičke rijeke, određeni radovi na izgradnji i izmještanju puteva, zemljani radovi na platou, a započeta je i eksproprijacija u području budućeg površinskog kopa.

U sklopu Termoelektrane Ugljevik I izgrađena je infrastruktura i dio pomoćnih objekata koji će služiti za potrebe Termoelektrane Ugljevik II. Isporučena je i oprema ukupne ugovorene vrijednosti od oko 15 mil. USD.

Kao veliki privredni gigant, R i TE „Ugljevik“ je danas sinonim proizvodnje uglja i električne energije u Republici Srpskoj i glavni pokretač privrednog i društvenog razvoja regiona.

RAZVOJNI PLANOVI

Planirane investicije u narednom periodu odnose se na neophodnu modernizaciju postrojenja i opreme Rudnika i Termoelektrane. To prije svega podrazumjeva: uvođenje kombinovanog sistema transporta uglja, zamjena dotrajale opreme za otkop i transport uglja i jalovine, uvođenje informacionog sistema automatskog upravljanja blokom TE i dr.

Prilikom izgradnje R i TE „Ugljevik I“, a na osnovu dokazanih kvalitetnih rezervi mrkog uglja na području ugljevičkog ugljenog basena, ustanovljena je koncepcija da se na istoj lokaciji grade četiri termoenergetska bloka po 300 MW.

Za izgradnju II faze R i TE „Ugljevik“ urađeni su brojni istražni radovi i sva prateća tehnička dokumentacija: elaborati o eksproprijaciji, investicioni programi, idejni i glavni projekti.

Termoelektrana „Ugljevik II“ je instalisane snage 1 x 300 MW i prosječne godišnje proizvodnje 1.500 GWh.

Za potrebe TE „Ugljevik II“ projektovana je eksploatacija uglja iz površinskog kopa „Ugljevik-Istok“ godišnjeg kapaciteta od 2,0 mil. tona. Na osnovu dosadašnjih istraživanja, rezerve uglja u okonturenom prostoru ovog površinskog kopa iznose 55,5 mil. tona, prosječne kalorične vrijednosti 10,38 MJ/kg. Za izgradnju i otvaranje kopa potrebne su pune četiri godine jer se gradi na potpuno novom lokalitetu, a vijek eksploatacije kopa iznosi preko 25 godina.

Zaštita životne sredine predstavlja strateški cilj kome se u R i TE „Ugljevik“ daje poseban značaj.