Elektroprivreda Republike Srpske
HE na Trebišnjici

OSNOVNE INFORMACIJE

Voda je jedan od najvažnijih prirodnih resursa na području istočnog dijela Hercegovine, a koja pripada slivu rijeke Trebišnjice. Od njenog pravilnog korišćenja zavisi i opšti društveno-ekonomski razvoj regije.

Pripreme za izgradnju hidroenergetskih objekata u slivu rijeke Trebišnjice započete su 1954.g. izradom studije „Vodoprivredna osnova sliva rijeke Trebišnjice“. Osnovni kriterijum kod formiranja optimalne koncepcije korišćenja voda na području šireg sliva Trebišnjice bio je što duže zadržavanje vode na površini kako bi se omogućili uslovi da je koriste svi oni kojima je potrebno.

Do danas su u okviru hidrosistema Trebišnjica izgrađene četiri hidroelektrane. U sklopu I faze izgradnje hidrosistema Trebišnjica puštene su u pogon Hidroelektrana „Dubrovnik“ (1965.g.) i Hidroelektrana „Trebinje I“ (1968.g.). Prema sporazumu o raspodjeli proizvedene električne energije iz 1965.g sa HEP-om, 78% proizvedene električne energije I faze sistema pripada ERS, a 22%. HEP-u.

Hidroelektrana „Trebinje II“ puštena je u pogon 1981.g., a PHE „Čapljina“, koja posluje u sastavu JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne, puštena je u pogon 1979.g. u sklopu II faze izgradnje Hidrosistema Trebišnjica.

Tehnički pokazatelji izgrađenih hidroelektrana u sistemu Hidroelektrana na Trebišnjici:

Naziv HE
Br. agr. Nominalna snaga
Snaga na pragu  Pros. godišnj. proizv.  Srednji godiš. protok  Korisna zaprem. akumul.  Maks. bruto pad
MVA
MW MW
GWh
m3/s
mil.m3
m
Trebinje I 3 3×67 3×60 180 479,4 71 1 082,3 104,15
Trebinje II  1  10  8  7,6  12,5  82,9 9,3 22
Dubrovnik  2  2×120  2×108  2×105  1 391,1 82,9  9,3 295
PHE Čapljina  2 2×220 440 451  28,9  6,5 227

 

OSTVARENI REZULTATI

Sistem hidroelektrana na Trebišnjici je zajedno sa razvodnim postrojenjem Trebinje od početka pružao veliku pouzdanost u proizvodnji i plasmanu električne energije.

Posebno pozitivan uticaj već izgrađenih objekata Hidrosistema Trebišnjica ostvaren je u području Popovog polja, koje je u prirodnim uslovima bilo, prosječno više od 200 dana godišnje plavljeno. Poplave u polju su eliminisane, tako da je dobijeno 45 km2 obradivih površina, sa neograničenom mogućnošću navodnjavanja, od čega se oko 50% nalazi na teritoriji Republike Srpske, a druga polovina na teritoriji B-H Federacije.

S obzrom da se iz Bilećkog jezera vodom za piće snabdijevaju stanovnici Trebinja, Herceg Novog i Dubrovačkog priobalja, odnosno oko 100 000 stanovnika, značaj očuvanja kvaliteta ovog visoko vrijednog resursa dobija i međunarodni karakter.

RAZVOJNI PLANOVI

Usvojena koncepcija izgradnje Hidrosistema Trebišnjica ukazala je na mogućnost da se u čitavom sistemu može izgraditi sedam hidroelektrana i šest akumulacija.

Projekat „Gornji horizonti rijeke Trebišnjice“, a pod kojim se podrazumijeva neizgrađeni dio Hidrosistema iznad akumulacije „Bileća“, je po svojoj suštini vrlo kompleksan projekat koji čitavo područje tretira kao jedinstvenu vodoprivrednu cjelinu. Projekat ima višenamjenski značaj, a njegovi efekti se realizuju u tri entiteta.

Energetski dio projekta uključuje izgradnju tri nove hidroelektrane na teritoriji Republike Srpske: HE Nevesinje (61 MW), HE Dabar (160 MW) i HE Bileća (36 MW).

Završeno je probijanje tunela Fatničko polje – akumulacija Bileća, objekta ukupne dužine 15.650 m, kojim su zajedno sa već izgrađenim tunelom Dabarsko-Fatničko polje, praktično započete aktivnosti na realizaciji projekta „Gornji horizonti“.

Vodoprivredna rješenja na području Gornjih horizonata obuhvataju uređenje vodnog režima, odbranu melioracionih površina od poplava i korišćenje voda za vodosnabdijevanje stanovništva i industrije regiona (uključivo i područje Dubrava koje pripada Federaciji B i H).