Elektroprivreda Republike Srpske
Ugljevički basen

Ugljevički ugljeni basen

Šire područje ugljevičkog ugljenog basena nalazi se na sjeveroistočnim padinama planine Majevica. Prostire se, od naselja Peljave i Mezgraja – Tobut, sa zapada, pa preko naselja Bogutovo Selo i Ugljevik u pravcu Istoka. Sjeverna granica doseže do naselja Tutnjevac, a istočna do Glinja i Trnove. Ugljonosni tercijarni sedimenti ovog basena utvrđeni su na površini od oko 50 km2. Trenutno se eksploatacija vrši na površinskom kopu „Bogutovo Selo“.


Prikaz rezervi Ugljevičkog ugljenog bazena (tona)

 

Analiza kvaliteta uglja Rudnika mrkog uglja „Ugljevik“

Prosječni ponderisani kavalitet uglja za Rudnik lignita „Ugljevik“ dat je u sljedećoj tabeli.

Tabela: Kvalitet uglja u ugljevičkom ugljenom basenu

Bogutovo Selo Sjever Bogutovo Selo Jug Ugljevik Istok
Imedijatne analize:
Vlaga % 29,97 28,39 33,54
Pepeo % 17,78 17,83 18,20
Sagor. materije % 52,24 53,14 47,76
Isp. materije % 28,53 30,29 30,19
Cfix % 23,65 23,45 17,97
Koks % 41,50 39,22 37,12
S-ukupni % 4,53 4,96 3,75
DTE kJ/kg 12639 12805 11419
Hemijski sastav pepela
SiO2 % 23,74-44,65 11,28-40,46 20,34
Fe2O3 % 11,27-23,91 16,00-41,60 11,28
Al2O3 % 7,79-21,91 8,53-22,13 7,87
TiO2 % 0,52 0,01-0,10 0,48
CaO % 6,20-20,38 6,72-27,44 29,90
MgO % 5,07-6,59 0,09-4,01 3,05
Na2O+K2O % 1,07-2,71 0,75-4,15 1,68
SO3 % 8,13-25,13 6,97-29,07 21,68
K2O 0,39-1,58 0,20-1,05 0,84
Elementarni sastav uglja
Ugljenik C % 27,11-35,27 28,83-39,57
Vodonik H % 3,27-3,63 3,37-94,64
Sumpor gorivi S % 2,01-3,44 2,36-4,75
Kiseonik + azot

(O2+N2)

% 10,99-12,17 N/0,22-0,59

O/14,46-19,74

N/0,44

O/10,57

Izvor: ERS

Podaci o kvalitetu uglja su preuzeti iz:

  • Elaborat o klasifikaciji, kategorizovanju i proračunu rezervi uglja u ležištu Bogutovo Selo- Sjever;
  • Elaborat o klasifikaciji, kategorizovanju i obračunu rezervi uglja u reviru Bogutovo Selo-Jug;
  • Svodni Elaborat o klasifikaciji, kategorizovanju i proračunu rezervi mrkog uglja na ležištu Ugljevik- Istok;