Elektroprivreda Republike Srpske
MHE Bogatići-Nova

MHE „Bogatići“ je preko šezdesetpet godina aktivna u proizvodnji električne energije. Postrojenje je derivacionog tipa i izgrađeno je na rijeci Željeznici i slivnim područjima planina Treskavice i Jahorine. Pažnje vrijedan je podatak da je oprema za upravljanje i nadzor koja je i danas u upotrebi, njemačke i austrijske proizvodnje. Datira iz 1942. godine i predstavlja svojevrsnu muzejsku vrijednost. Specifičnost u vezi sa vlasništvom nad HE „Bogatići“ kao jedinstvenim tehničko-tehnološkim objektom koji je podijeljen između Elektroprivrede Bosne i Hercegovine i Elektroprivrede Republike Srpske, pri čemu je akumulaciono jezero s branom „Bogatići“ i ulaznom građevinom u posjedu JP „Elektroprivreda“ BiH, a tunel sa vodostanom, čeličnim nadzemnim cjevovodom i objekat strojare HE „Bogatići“ u posjedu MH „Elektroprivrede“ RS.

Imajući u vidu da je nakon dugogodišnjeg rada primjećeno da postoji mogućnost da se novim investiranjem omogući veće iskorišćenje vodnog kapaciteta rijeke Željeznice kao i da su sve prethodne ekonomske i tehničke analize pokazale opravdanost izgradnje novog objekta, čime bi obezbjedili nove i veće količine proizvedene električne energije, od oko 40,17 miliona kWh, a samim tim i veće prihode za vlasnike objekta, to je ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale započela projekat izgradnje MHE „Bogatići Nova“.

HE „Bogatići Nova“ koristi prirodni resurs na istom potezu rijeke Željeznice kao i postojeća HE „Bogatići“, ali sa optimalnim kapacitetom i sa opremom visoke efikasnosti. Građevinski radovi uključuju pripadajuće troškove izgradnje cjevovoda pod pritiskom, mašinske zgrade, izgradnje izlazne vade i kanala, sanaciju korita rijeke Željeznice, pristupnih puteva, konačnog vanjskog uređenja, te nespecifičnih radova. Uz ove troškove predviđeni su i troškovi montažnih radova. Troškovi opreme uključuju ukupne troškove nabavke opreme, sa daljinskim upravljanjem SCADA-om i telekomunikacijama. Od ukupne vrijednosti investicionih ulaganja na građevinske radove se odnosi 36,50%, opremu 54,05% i na osnivačka ulaganja 9,45%.

Osnovni energetski parametri MHE „Bogatići-Nova“ su:

tip turbine Francis (vertikalna)
broj agregata 2
instalisani proticaj 7.50 m³/s
neto pad postorojenja 152.00 m
instalisana snaga postrojenja 9.96 MW
prosječna godišnja proizvodnja 46.258.686 kWh

Aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje HE „Bogatići Nova“ su počele donošenjem investicione odluke i pribavljanjem saglasnosti Matičnog preduzeća MH ERS na Investicionu Odluku u novembru 2016.g. U martu 2017. godine Vlada Republike Srpske je donijela rješenje o dodjeli Koncesije za izgradnju i korištenje MHE „Bogatići Nova“, a Ugovor o koncesiji je zaključen 06.04.2017. godine u Banja Luci.

Nakon zaključenja Ugovora o koncesiji, investitor ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale je pokrenula postupak pribavljanja ekološke dozvole, u kom postupku je aktom Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS utvrđeno da za predmetni objekat ostaje na snazi ekološka dozvola.

Dana, 22.05.2017. godine Komisija za koncesije RS izdala je Obavještenje o upisu u registar koncesija, zaključenog ugovora o koncesiji za izgradnju i korišćenje MHE „Bogatići Nova“.

Javna ustanova „Vode Srpske“ Bijeljina donijela je Rješenje o izdavanju vodne saglasnosti, a Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS je izdalo lokacijske uslove za izgradnju hidroelektrane „Bogatići Nova“ na rijeci Željeznici.

Prema Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske, upućen je zahtjev za izdavanje dozvole za izgradnju. Postupak je u toku.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju je u avgustu 2017. izdalo Građevinsku dozvolu za izgradnju elektroenergetskog objekta MHE „Bogatići Nova“, nakon čega su inspekcijski organi obaviješteni o početku radova na elektroenergetskom objektu MHE „Bogatići-Nova“.