Elektroprivreda Republike Srpske
Hidroelektrane

Prihvatanjem pravila koja su propisana međunarodnim standardima ISO 9001 i 14001, preduzeća koja posluju u sastavu MH ERS su postavila sebi za cilj stalno unapređenje, kako cjelokupnog kvaliteta organizacije, tako i unapređenje zaštite životne sredine. Radi ostvarenja tog cilja formiran je i zadržan stav preduzeća da se u pogledu zaštite životne sredine na prvom mjestu zadovolje sve zakonske obaveze i da se potom, kroz sprovođenje politike i ciljeva zaštite životne sredine, ide i iznad toga.

Svoju opredjeljenost na unapređenju zaštite životne sredine, preduzeća koja posluju u sklopu MH ERS su iskazala putem javno deklarisane Politike kvaliteta i zaštite životne sredine, a konkretne ciljeve sprovode realizacijom sopstvenih programa zaštite životne sredine na godišnjem nivou.

 

ZP „HE na TREBIŠNjICI“, a.d. Trebinje

U ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“, a.d. Trebinje se od vremena kada su vršene analize uticaja hidroelektrana prije izgradnje, te tokom vremena eksploatacije pa do danas, vodi računa da se svi negativni uticaji u tehnološkom lancu „od vode do struje“ svedu na minimum ili uklone, kako bi se uspostavio održivi razvoj kojim bi se sačuvali odnosi i prirodni sklad razvoja sistema i očuvanja životne sredine.

Iskorištavanje hidropotencijala voda sliva rijeke Trebišnjice je od velikog značaja za razvoj ERS pa su u tom cilju izrađene mnoge studije, planovi i konkretni radovi za daljnje aktivnosti. Svi elementi razvojne politike uključuju ekološke aspekte kako bi se eliminisale ili umanjile sve negativne posljedice izgradnje i rada ovakvih postrojenja.

Osnovni princip planiranja i upravljanja oblasnim riječnim slivom rijeke Trebišnjice je pristup kroz saradnju sa javnim institucijama, privatnim preduzećima i kroz učešće javnosti čime se obezbjeđuje da se vodni resursi koriste na održiv način, ispunjavajući osnovne potrebe svih korisnika, a istovremeno održavajući funkciju prirodnog ekosistema.

Polazeći od Zakona o zaštiti životne sredine i zahtjeva međunarodnih standarda serije ISO 14001 u organizaciji zaštite životne sredine, ZP “Hidroelektrane na Trebišnjici“, a.d. Trebinje postupa izuzetno odgovorno i u svim proizvodnim cjelinama gdje postoji potencijalna opasnost zagađenja životne sredine obezbijedilo je stručno radno osoblje i nabavilo savremena tehnička sredstva, koja su u svakom trenutku spremna i sposobna da djeluju preventivno i otklone pojavu neželjenih posljedica.

Osnovni ciljevi zaštite životne sredine u ostvarivanju uslova za održivi razvoj u Hidroelektranama na Trebišnjici su:

 • trajno očuvanje izvornosti, biološke raznolikosti prirodnih zajednica i očuvanje ekološke stabilnosti;
 • očuvanje kvaliteta žive i nežive prirode i racionalno korištenje njenih dobara;
 • očuvanje i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajolika;
 • unapređenje stanja životne sredine i osiguranja boljih uslova života.

Navedeni ciljevi postižu se:

 • predviđanjem, praćenjem, sprečavanjem, ograničavanjem i uklanjanjem nepovoljnih uticaja na životnu sredinu;
 • zaštitom i uređenjem izuzetno vrijednih dijelova životne sredine;
 • spriječavanjem rizika i opasnosti, zahvata koji ugrožavaju životnu sredinu ;
 • korištenjem proizvodnih postupaka najpovoljnijih za životnu sredinu;
 • razvijanjem svijesti o potrebi zaštite životne sredine;
 • obavještavanjem javnosti o stanju životne sredine i njenim sudjelovanjem u zaštiti životne sredine.

 

ZP „HE na DRINI“, a.d. Višegrad

Za sve vrijeme koncipiranja objekta, istražnih radova, projektovanja i izvođenja radova za HE Višegrad vršene su procjene uticaja kompletnog postrojenja na okolinu. U toku gradnje izvedeni su projektovani radovi za ublažavanje negativnih uticaja, a i u fazi eksploatacije ovom pitanju se posvećuje dužna pažnja.

Prije punjenja akumulacije HE Višegrad izvršena je procjena i pravična nadoknada za potopljenu privatnu imovinu, izgrađena naselja, saobraćajni objekti, vodovodna, saobraćajna i ptt infrastruktura, kao supstitucija za potopljeno.

Izvršena je procjena uticaja na kulturno-istorijsko naslijeđe, te adekvatna zaštita ili dislokacija. Sagledan je uticaj akumulacije na priobalje, posebno na područje grada Goražde i okolna naseljena mjesta, te projektovane i izvedene odgovarajuće konstrukcije za anuliranje negativnih uticaja.

U cilju očuvanja ihtiofaune u vodotoku planirana je izgradnja punosistemskog mrestilišta za proizvodnju mlađi pastrmke i mladice kako bi se ublažili negativni uticaji.

Korisnik elektrane je svjestan da je praćenje i sanacija negativnih uticaja na okolinu trajan proces o čemu će sasvim sigurno i u budućnosti voditi računa i preduzimati potrebne aktivnosti.

Osnovni cilj ZP“Hidroelektrane na Drini“a.d. Višegrad, je ostvarivanje utvrđene politike kvaliteta i zaštite životne sredine, kroz zadovoljenje potreba i očekivanja korisnika električne energije i drugih zainteresovanih strana, uključujući državne organe, opštine, zaposlene i lokalno stanovništvo.

U cilju uspješnog poslovanja i osiguranja održivog razvoja, a u okviru svoje poslovne politike, poseban značaj pridaje se sistematskom pristupu aktivnostima na unaprijeđenju zaštite životne sredine.

U tom cilju rukovodstvo i svi zaposleni:

 • uključuju politiku, programe i praksu zaštite životne sredine u svaki posao, kao bitan elemenat upravljanja svim poslovnim funkcijama;
 • identifikuju sve aspekte životne sredine, ocjenjuju njihov značaj i upravljaju istim na adekvatan način;
 • vrše stalno unaprijeđenje svog poslovanja u skladu sa zakonom i propisima u oblasti zaštite životne sredine;
 • preventivnim djelovanjem minimiziraju upotrebu štetnih materija i količinu opasnog otpada;
 • pripremom planova za slučaj vanrednih situacija, redovnom provjerom spremnosti za reagovanje, smanjuju mogućnost nastanka i potencijalne posljedice ovih događaja;
 • podižu svijest o značaju zaštite životne sredine, stalnim obrazovanjem i stručnim osposobljavanjem kao i blagovremenim i kvalitetnim informisanjem.

 

ZP „HE na VRBASU“, a.d. Mrkonjić Grad

U ZP “Hidroelektrane na Vrbasu “ a.d. Mrkonjić Grad od vremena kada su vršene analize uticaja hidroelektrane prije izgradnje, te tokom vremena eksploatacije pa do danas, osnovni princip planiranja i upravljanja slivom rijeke Vrbas oslanja se na osiguranje zaštite životne sredine i održivog razvoja na ovom području.

Kao jedan od doprinosa realizaciji tog cilja, preduzeće je u drugoj polovini 2003. godine započelo prve aktivnosti na uvođenju Integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom i zaštitom životne sredine u skladu sa zahtjevima međunarodnih standarda ISO 9001 i ISO 14001.

ZP „Hidroelektrane na Vrbasu“ a.d. Mrkonjić Grad je 2004. godine, nakon sprovedenog sertifikacionog audita od strane ovlašćenih ocjenjivača, steklo sertifikate za Integrisani sistem menadžmenta kvalitetom i zaštitom životne sredine.

Samo neki od realizovanih ciljeva na zaštiti i unaprijeđenju životne u sredine u proteklom periodu bili su:

 • Povlačenje iz upotrebe i zbrinjavanje transformatora koji sadrže piralen u 2003. godini;
 • Izrada projekta „Zaštita vještačke akumulacije HE Bočac od nanosa plutajućeg otpada“ iz 2004. godine;
 • Početne aktivnosti istraživanja stanja kvaliteta vode u vještačkoj akumulaciji HE „Bočac“ u 2005. godini;
 • Sklapanje dugoročnog ugovora i evakuacija rabljenih ulja na reparaciju u rafineriju ulja „Modriča“ u 2005. godini;
 • Aktuelizacija projekta izgradnje dopunskog bočnog slobodnog preliva sa tunelom u lijevom boku brane HE „Bočac“ u 2006. godini;
 • Izrada Plana aktivnosti sa mjerama i rokovima za postepeno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom u cilju pribavljanja ekološke dozvole u 2007. godini;
 • Mjerenje uslova životne sredine u 2008. godini u cilju dobijanja dokaza o sveobuhvatnim uticajima na životnu sredinu;
 • Početkom 2009. godine, preduzeće je dobilo rješenje o izdavanju Ekološke dozvole za postrojenje HE „Bočac“ sa rokom važenja od pet godina;
 • Od 2010. godine, preduzeće je počelo sa sprovođenjem monitoringa svih identifikovanih uticaja na životnu sredinu;
 • U 2011. godini naročita pažnja je posvećena uklanjanju plutajućeg otpada sa površine akumulacionog jezera.