Elektroprivreda Republike Srpske
Investicije i razvoj

Republika Srpska sa svojom teritorijom od 25.000 km2 raspolaže značajnim prirodnim resursima od čijeg će iskorištenja u budućnosti zavisiti i opšti društveno-ekonomski napredak čitave zemlje.

Od posebnog je interesa za razvoj elektroenergetike, kao osnovne prirodne grane, pitanje raspoloživih količina vode i uglja. Prostor Republike Srpske je relativno bogat vodom i ugljem. Glavni vodotoci ovog područja su pritoke Save i manjim dijelom, vodotoci sliva Jadranskog mora.

Analiza raspoloživih rezervi uglja koje su dokazane u okviru ugljevičkog, stanarskog, gatačkog i miljevačkog ugljenog bazena, ukazuju na dobru perspektivu elektroenergetskog sistema. Samo istražene rezerve uglja u nabrojanim ugljenim bazenima iznose preko 1.000.000.000 tona.

Sa vodom, kao obnovljivim prirodnim resursom, situacija je još bolja. Na pojedinim slivovima naših rijeka (rijeka Trebišnjica i gornji dio sliva Drine) prosječne višegodišnje padavine iznose znatno preko 2.500 mm. Neposredno uz sliv rijeke Trebišnjice nalazi se mjesto sa evropskim maksimumom padavina, koje na osnovu istraživanja poslednjih godina iznosi 4.900 mm.

Obilje vode i potreba za korišćenjem i zaštitom od nje, uticali su na to, da na ovom prostoru postoji značajno iskustvo u izgradnji velikih hidrotehničkih objekata i postrojenja. Slična situacija je i sa drugim riječnim slivovima u Republici Srpskoj, a to najbolje ilustruje podatak da zapremina vode u tri do sada izgrađene akumulacije iznosi oko 1500 hm3.

U pogledu razvojnih aktivnosti, Elektroprivreda Republike Srpske planira da aktivnije krene ka pripremanju uslova i započetoj izgradnji novih proizvodnih kapaciteta, jer za to ima objektivno povoljne uslove.

Prema Strategiji razvoja energetike RS do 2030.god. definisano je da Elektroprivreda RS mora biti stabilna i uspješna kompanija koja će i u budućnosti biti okosnica privrednog razvoja i stabilnosti Republike Srpske.