Електропривреда Републике Српске
Подстицај производње из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Прописи и обрасци Евиденције Правилник о прикључењу Обрачун дебаланса ОСП-a


 
 

ПРОПИСИ И ОБРАСЦИ

Документи којима се уређује производња из обновљивих извора електричне енергије:

I ДОКУМЕНТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНИЈЕЛА НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Закон о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Сл. гласник РС бр: 39/13)

Закон о измјенама и допунама Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Сл. гласник РС бр:108/13)

Закон о измјенама и допунама Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Сл.гласник бр: 79/15)

 

II ДОКУМЕНТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНИЈЕЛА ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Акциони план Републике Српске за коришћење обновљивих извора енергије (Бања Лука, мај 2014.године)

Измјена Акционог плана РС за коришћење обновљивих извора енергије (БЛ, децембар 2015)

 

III ДОКУМЕНТИ КОЈЕ ЈЕ ДОНИЈЕЛА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Правилник о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Сл. гласник РС број:114/13)

Правилник о измјенама и допунама Правилника о постицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Сл. Гласник број 39/17 од 21.04.2017. године)

Прилози Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији:

 1. Захтјев за одобрење права на подстицај – обновљиви извори електричне енергије – (образац 03.03.ОИЕ)
 2. Захтјев за одобрење права на подстицај – ефикасна когенерација – (образац 03.03.ЕК)
 3. Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај (образац 03.04.ОИЕ и ЕК)

Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Сл. гласник РС број: 88/14)

Одлука о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

 

IV ДОКУМЕНТИ КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ОПЕРАТИВНО ПРОВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ПОДСТИЦАЊА ПРОИЗВОДЊЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА И ЕФИКАСНЕ КОГЕНЕРАЦИЈЕ

Правила рада за провођење система подстицања (Одлука Управе МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње од 17.01.2012.године)

Обрасци захтјева који се подносе ОСП у поступку остварења права на подстицај:

 1. Захтјев за издавање потврде за капацитет (образац ОБ 01.01.)
 2. Захтјев за издавање потврде за енергију (образац ОБ 01.02.)
 3. Захтјев за закључење предуговора о подстицају (obrazac ОБ 01.03.А)
 4. Захтјев за закључење уговора о подстицају (образац ОБ 01.03.Б)

Обрасци потврда које издаје ОСП:

 1. Потврда за капацитет (образац ОБ 02.01.)
 2. Потврда за енергију (образац ОБ 02.02.)

Обрасци типских уговора о остваривању права на подстицај према врсти одобреног подстицаја, између ОСП и произвођача:

Право на обавезан откуп електричне енергије произведене из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији:

 1. Уговор о обавезном откупу електричне енергије по гарантованој откупној цијени за производњу из обновљивих извора ( образац ОБ 03.01.)
 2. Уговор о обавезном откупу електричне енергије по гарантованој откупној цијени из ефикасних когенеративних постројења (образац ОБ 03.02.)
 3. Уговор о обавезном откупу електричне енергије из старих постројења у експлоатацији (образац ОБ 03.03.)

Право на премију за енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији:

 1. Уговор о исплати премије за електричну енергију произведену из обновљивих извора (образац ОБ 03.04.)
 2. Уговор о исплати премије за електричну енергију произведену из ефикасног когенеративног постројења (образац ОБ 03.05.)

Прелиминарно право на подстицај:

 1. Предуговор о прелиминарном праву на подстицај (образац ОБ 03.06.)

Обрасци типских уговора између Оператора система подстицања и Снабдјевача:

 1. Уговор о накнади за обновљиве изворе и ефикасну когенерацију (образац ОБ 04.01.)
 2. Уговор о исплати премије за електричну енергију произведену из ефикасних когенеративних постројења (образац ОБ 04.02.)

 


 
 

IV РЕГИСТАР ЕВИДЕНЦИЈА ОПЕРАТОРА СИСТЕМА ПОДСТИЦАЊА

Евиденције о количинама електричне енергије и капацитетима у систему подстицања

 1. Евиденција о количинама електричне енергијеу систему подстицања – Обновљиви извори (образац ОБ 05.01)
 2. Евиденција о количинама електричне енергијеу систему подстицања – Ефикасна когенерација (образац ОБ 05.02)
 3. Евиденција о капацитетима у систему подстицања – Обновљиви извори (образац ОБ 05.03)
 4. Евиденција о капацитетима у систему подстицања – Ефикасна когенерација (образац ОБ 05.04)

Евиденција издатих потврда за енергију и капацитет

 1. Евиденција издатих потврда за капацитет – Обновљиви извори (образац ОБ 06.01)
 2. Евиденција издатих потврда за капацитет – Ефикасна когенерација (образац ОБ 06.02)
 3. Евиденција издатих потврда за енергију – Обновљиви извори (образац ОБ 06.03)
 4. Евиденција издатих потврда за енергију – Ефикасна когенерације (образац ОБ 06.04)

Евиденција корисника права на подстицај

 1. Евиденција корисника права на подстицај (образац ОБ 07.01)
 2. Евиденција корисника прелиминарног права

 


 
 

ПРАВИЛНИК О ПРИКЉУЧЕЊУ

V ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ЕЛЕКТРАНА НА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ РС

Правилник о условима за прикљуцење електрана на електродистрибутивну мрежу Републике Српске

Прилози Правилника о условима за прикљуцење електрана:

 1. Захтјев за издавање електроенергетске сагласности за нове објекте за производњу електричне енергије
 2. Рјешење о електроенергетској сагласности за објекат за производњу електричне енергије
 3. Захтјев за израду главног пројека прикључка и закључење уговора о прикључ. електране на дистриб. мрежу
 4. Захтјев за прво привремено прикључење електране ради испитивања у стварним погонским условима
 5. Извјештај о интерном техничком прегледу прикључка и мјерног мјеста
 6. Извјештај о извршеним функционалним испитивањима
 7. Захтјев за трајно прикључење електране на дистрибутивну мрежу
 8. Декларација о прикључку електране

Обрасци Уговора:

 1. Уговор о прикључењу електрана на дистрибутивну мрежу
 2. Уговор о откупу електричне енергије произведене у пробном раду
 3. Уговор о приступу електране на дистрибутивну мрежу

 


 
 

ОБРАЧУН ДЕБАЛАНСА ОСП-a

Упутство за обрачун дебаланса произвођача у систему обавезног откупа